Prawo pracy w Niemczech

Prawo pracy w Niemczech

PDFDrukujEmail

Dodano: 15.05.2013

KALKULATOR BRUTTO-NETTO

Niemiecki system podatkowy jest dość złożony, dlatego przy wyliczaniu wynagrodzenia brutto/netto, warto posłużyć się powszechnie dostępnymi kalkulatorami, np:

http://www.brutto-netto-rechner.info/

Poniżej przykładowe wyliczenia (kwoty w przybliżeniu) przy założeniu, że osoba jest zatrudniona na terenie Bawarii oraz:

a) należy do I klasy podatkowej - osoba stanu wolnego (samotna)

Wynagrodzenie BRUTTO

(miesięczne)

3000 EUR / miesięcznie

4000 EUR / miesięcznie

5000 EUR / miesięcznie

Kwota NETTO

(nie należy do kościoła)

1.898 EUR

2.391 EUR

2.891 EUR

Kwota NETTO

(przynależność do kościoła)

1.860 EUR

2.330 EUR

2.801 EUR

 

b) należy do III klasy podatkowej - osoba mająca na utrzymaniu bezrobotnego małżonka

Wynagrodzenie BRUTTO

(miesięczne)

3000 EUR / miesięcznie

4000 EUR / miesięcznie

5000 EUR / miesięcznie

Kwota NETTO

(nie należy do kościoła)

2.146 EUR

2.712 EUR

3.318 EUR

Kwota NETTO

(przynależność do kościoła)

2.128 EUR

2.676 EUR

3.261 EUR

 

WYPŁATA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU CHOROBY

Pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie w przypadku choroby pod następującymi warunkami:

  1. pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez okres dłuższy niż 4 tygodnie (jeżeli pracownik zachorował w ciągu pierwszych 4 tygodni od zatrudnienia przysługuje mu prawo do otrzymania zasiłku chorobowego, tzw. Krankengeld, który wypłacany jest przez kasę chorych i wynosi obecnie 70 % wysokości wynagrodzenia.
  2. niezdolność do pracy jest poświadczona zaświadczeniem lekarskim
  3. powstanie choroby jest niezawinione przez pracownika

Pracodawca jest zobowiązany do płacenia pracownikowi wynagrodzenia w czasie danej choroby przez okres maksymalnie 6 tygodni (42 dni kalendarzowe). Po tym czasie pracownik otrzymuje jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych.

 

URLOP

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje po okresie 6 miesięcy od nawiązania stosunku pracy. Wymiar urlopu jest niezależny od stażu pracy i uzgadniany z danym pracodawcą. Ustawowo najkrótszy wymiar urlopu to 24 dni powszednie (do dni powszednich zalicza się również soboty), ale często jest on wydłużany przez pracodawców do 30 dni roboczych (5 tygodni).

Urlop musi być wykorzystany w danym roku kalendarzowym, Może on jednak zostać przesunięty na przyszły rok z ważnych powodów osobistych pracownika lub ważnych powodów zakładowych, ale wówczas musi zostać wykorzystany najpóźniej do końca marca. Jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu przed zakończeniem pracy u danego pracodawcy należy mu się tzw. ekwiwalent urlopowy (podobnie jak w Polsce).

W Niemczech nie funkcjonuje znany w Polsce tzw. ulop na żądanie. Każdy urlop musi być wcześniej uzgodniony z pracodawcą i przez niego zatwierdzony.

Podczas urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie, będące średnim wynagrodzeniem w czasie ostatnich 13 tygodni pracy przed rozpoczęciem urlopu, nie licząc wynagrodzenia za nadgodziny.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Okres wypowiedzenia wynosi standardowo 4 tygodnie, liczone od końca miesiąca lub od 15go. Podczas okresu próbnego obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy przez pracodawcę wydłuża się wraz ze stażem pracy  pracownika u danego pracodawcy. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych pracodawca może jednak rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, co bardzo rzadko jest stosowane w praktyce.

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Składki na ubezpieczenia społeczne są potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, podobnie jak w Polsce. Ubezpieczenie społeczne w Niemczech obejmuje:

  1. Ubezpieczenie chorobowe (Krankenversicherung)

Składka wynosi 15,5% wynagrodzenia brutto, przy czym pracownik ponosi ją w wysokości 8,2% a reszę składki opłaca pracodawca. Ubezpieczenie chorobowe obejmuje też małżonka i dzieci jeżeli mieszkają na terenie Niemiec i nie są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

  1. Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung)

Składka na to ubezpieczenie wynosi 19,90% wynagrodzenia brutto, przy czym pracownik i pracodawca opłacają tę składkę po połowie. Świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia są należne pod warunkiem opłacania składek przez okres min. 5 lat. W przypadku powrotu do Polski można się starać o przeniesienie tych sładek do polskiego ZUS. Wiek emerytalny w Niemczech wynosi obecnie 67 lat i nie jest zależny od płci.

  1. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)

Składki te wynoszą 3% wynagrodzenia brutto i są opłacane po połowie przez pracodawcę i pracownika.

  1. Ubezpieczenie na wypadek opieki ( Pflegeversicherung)

Składka ta wynosi 0,975% wynagrodzenia brutto zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. W przypadku osób bezdzietnych pracownik opłaca dodatkowo składkę w wysokości 0,25%.

Więcej informacji na temat przepisów prawa pracy w Niemczech można znaleźć w dokumencie opublikowanym na stronie PAIZ http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18338

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |